Obchodní podmínky vzdělávacích kurzů

pořádaných společností

 

Poradna VIGVAM, z.ú., IČ: 054 72 113,

se sídlem Na okraji 108/68, 162 00 Praha 6 - Veleslavín

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl U, vložka 498

(dále jen „Společnost“)

 

I.

Úvodní ustanovení

 

 • Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky vzdělávacích kurzů“) upravují vzájemná práva a povinnosti Společnosti jakožto poskytovatele vzdělávacích kurzů a fyzické osoby jakožto objednatele vzdělávacích kurzů (dále jen „Objednatel“) při prodeji vzdělávacích kurzů prostřednictvím internetových stránek Společnosti dostupných na internetové adrese www.eshop.poradna-vigvam.cz (dále jen „Internetová stránka“). 

 

 

 

 • Tyto Obchodní podmínky vzdělávacích kurzů jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi Společností jakožto poskytovatelem vzdělávacích kurzů a Objednatelem vzdělávacích kurzů. 

 

 

 

 • Společnost nabízí na Internetové stránce vzdělávací kurzy pro jednotlivce, které Společnost sama pořádá (dále jen „Vzdělávací kurz“). 

 

 

II.

Přihlášení do Vzdělávacího kurzu, cena a platební podmínky

 

 • Do Vzdělávacího kurzu se Objednatel přihlásí prostřednictvím on-line přihlašovacího formuláře dostupného na Internetové stránce u vybraného Vzdělávacího kurzu, kdy po jeho vyplnění dojde automaticky k přesměrování na platbu za vybraný Vzdělávací kurz.

 

 

 

 • Při přihlášení do Vzdělávacího kurzu je Objednatel v rámci přihlašovacího formuláře povinen uvést zejména své jméno a příjmení, případné dosažené tituly, datum a místo narození a dále svou e-mailovou adresu, a to pro účely vystavení osvědčení o absolvování Vzdělávacího kurzu. Osvědčení o absolvování Vzdělávacího kurzu je ze strany Společnosti vystaveno po absolvování Vzdělávacího kurzu, přičemž v případě Vzdělávacího kurzu uskutečněného online formou je osvědčení o absolvování Vzdělávacího kurzu zasíláno v elektronické podobě na e-mailovou adresu Objednatele uvedenou v přihlašovacím formuláři. V případě absolvování Vzdělávacího kurzu uskutečněného online formou může Objednatel požádat Společnost o zaslání osvědčení o absolvování Vzdělávacího kurzu rovněž v písemné podobě na adresu uvedenou Objednatelem, kdy v takovém případě je Objednatel povinen uhradit Společnosti náklady spojené s dodáním osvědčení o absolvování Vzdělávacího kurzu ve sjednané výši.

 

 

 

 • Přihlášení do Vzdělávacího kurzu je možné nejpozději 20 dnů před termínem konání daného Vzdělávacího kurzu. 

 

 

 

 • V případě volné kapacity Vzdělávacího kurzu je přihlášení do Vzdělávacího kurzu možné pouze po individuální dohodě se Společností.

 

 

 

 • Informace k vybranému Vzdělávacímu kurzu, do nějž se Objednatel přihlásil, jsou ze strany Společnosti zaslány Objednateli na e-mailovou adresu uvedenou v přihlašovacím formuláři nejpozději 7 dní před termínem konání vybraného Vzdělávacího kurzu. V rámci informací k vybranému Vzdělávacímu kurzu jsou Objednateli zaslány detaily daného Vzdělávacího kurzu a v případě Vzdělávacího kurzu konaného online formou jsou Objednateli zaslány rovněž odkazy na platformu, skrze kterou je Vzdělávací kurz online formou pořádán.

 

 

 

 • Aktuální cena Vzdělávacího kurzu je vždy uvedena na Internetové stránce u každého nabízeného Vzdělávacího kurzu.

 

 

 

 • Cenu Vzdělávacího kurzu může Objednatel uhradit následujícími způsoby:

 

 

 

 • bezhotovostně převodem na bankovní účet Společnosti č. 230083489/2010 vedený u Fio banky,

 

 1. bezhotovostně prostřednictvím platebního systému třetí osoby,

 

 1. V případě platby ceny Vzdělávacího kurzu bezhotovostně dle čl. II. odst. 7 písm. a) těchto Obchodních podmínek vzdělávacích kurzů je cena Vzdělávacího kurzu splatná nejpozději do 10 dnů ode dne přihlášení do Vzdělávacího kurzu. 

 

 1. V případě platby ceny Vzdělávacího kurzu prostřednictvím platebního systému třetí osoby dle čl. II. odst. 7 písm. b) těchto Obchodních podmínek vzdělávacích kurzů postupuje Objednatel podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb. 

 

 1. V případě, že ze strany Objednatele není cena Vzdělávacího kurzu uhrazena v termínu splatnosti dle těchto Obchodních podmínek vzdělávacích kurzů, přihlášení Objednatele do Vzdělávacího kurzu se ruší.

 

 1. Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, v platném znění, je Společnost povinna vystavit Objednateli účtenku. Zároveň je Společnost povinna zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Objednatel souhlasí s vystavením účtenky v elektronické podobě. 

 

 1. Společnost vystaví Objednateli daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na e-mailovou adresu Objednatele uvedenou v přihlašovacím formuláři. 

 

III.

Odhlášení ze Vzdělávacího kurzu, zrušení Vzdělávacího kurzu, storno podmínky Vzdělávacího kurzu

 1. Odhlášení ze Vzdělávacího kurzu je možné učinit písemně odesláním přihlášky na Vzdělávací kurz s žádostí o odhlášení z daného Vzdělávacího kurzu na e-mailovou adresu kurzy@poradna-vigvam.cz nebo telefonicky na tel. č.: + 420 733 494 743.

 

 1. V případě odhlášení ze Vzdělávacího kurzu z důvodů na straně Objednatele ve lhůtě nejméně 10 pracovních dnů před termínem konání daného Vzdělávacího kurzu je Objednatel oprávněn:

 

 1. zvolit si jiný termín konání daného Vzdělávacího kurzu, pokud jsou volné kapacity; v takovém případě je přihlášení Objednatele do daného Vzdělávacího kurzu včetně uhrazené ceny Vzdělávacího kurzu převedeno na Objednatelem zvolený jiný termín konání daného Vzdělávacího kurzu;

 

 1. zvolit si jiný Vzdělávací kurz než na který byl Objednatel původně přihlášen, pokud jsou volné kapacity; v takovém případě je původní přihlášení Objednatele do Vzdělávacího kurzu včetně uhrazené ceny Vzdělávacího kurzu převedeno na Objednatelem zvolený jiný Vzdělávací kurz, přičemž případný rozdíl v ceně Vzdělávacího kurzu je vypořádán dle individuální dohody Společnosti a Objednatele;

 

 1. požadovat vrácení uhrazené ceny Vzdělávacího kurzu; v takovém případě je uhrazená cena Vzdělávacího kurzu vrácena na bankovní účet, přičemž Společnost se zavazuje vrátit uhrazenou cenu Vzdělávacího kurzu nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne, kdy Společnost od Objednatele obdrží sdělení s bankovním spojením pro vrácení uhrazené ceny Vzdělávacího kurzu.

 

 1. V případě odhlášení ze Vzdělávacího kurzu dle předchozího odstavce, kdy si Objednatel zvolí postup dle čl. III. odst. 2 písm. a) nebo b) těchto Obchodních podmínek vzdělávacích kurzů, je Objednatel povinen nejpozději do 6 měsíců ode dne odhlášení z původně přihlášeného Vzdělávacího kurzu oznámit Společnosti jím zvolený nový termín Vzdělávacího kurzu ve smyslu čl. III. odst. 2 písm. a) těchto Obchodních podmínek vzdělávacích kurzů nebo jím zvolený jiný Vzdělávací kurz ve smyslu čl. III. odst. 2 písm. b) těchto Obchodních podmínek vzdělávacích kurzů; pokud tak Objednatel ve lhůtě dle předchozí věty neučiní, je uplatněn storno poplatek ve výši 50 % z Objednatelem uhrazené ceny Vzdělávacího kurzu. 

 

 1. V případě odhlášení ze Vzdělávacího kurzu z důvodů na straně Objednatele ve lhůtě kratší než 10 pracovních dnů před termínem konání daného Vzdělávacího kurzu a dále v případě neúčasti Objednatele na Vzdělávacím kurzu v přihlášeném termínu konání je uplatněn storno poplatek ve výši 100 % z Objednatelem uhrazené ceny Vzdělávacího kurzu.

 

 1. Objednatel je oprávněn po předchozí domluvě se Společností převést své přihlášení na Vzdělávací kurz na třetí osobu, přičemž v takovém případě se uhrazená cena za Vzdělávací kurz Objednateli nevrací a je v plné výši použita na úhradu ceny za Vzdělávací kurz, kterého se namísto Objednatele po předchozí dohodě se Společností zúčastní Objednatelem určená třetí osoba. 

 

 1. Společnost si vyhrazuje právo zrušit Vzdělávací kurz v případě, že na daný Vzdělávací kurz bude přihlášeno méně než 8 zájemců. 

 

 1. Společnost si dále vyhrazuje právo na změnu Vzdělávacího kurzu spočívající zejména ve změně v osobě lektora, ve změně místa konání Vzdělávacího kurzu či ve změně výukového materiálu. 

 

 1. V případě zrušení Vzdělávacího kurzu z důvodů na straně Společnosti je Objednatel oprávněn zvolit si jednu z níže uvedených možností:

 

 1. převedení uhrazené ceny za Vzdělávací kurz na stejný Vzdělávací kurz s volnou kapacitou konaný v jiném termínu určeném Společností;

 

 1. převedení uhrazené ceny za Vzdělávací kurz na jiný Vzdělávací kurz s volnou kapacitou dle výběru Objednatele, přičemž případný rozdíl v ceně Vzdělávacího kurzu je vypořádán dle individuální dohody Společnosti a Objednatele;

 

 1. vrácení uhrazené ceny za Vzdělávací kurz; v takovém případě  bude uhrazená cena vrácena na bankovní účet, ze kterého jste ji obdrželi přičemž Společnost se zavazuje vrátit uhrazenou cenu Vzdělávacího kurzu nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne, kdy Společnost od Objednatele obdrží sdělení s bankovním spojením pro vrácení uhrazené ceny Vzdělávacího kurzu.

 

IV.

Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů Objednatele, který je fyzickou osobou, je poskytována nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a prováděcími předpisy. 

 

 1. Podrobnější informace o zpracování a ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů ZDE

 

 1. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. 

 

V.

Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi Objednatelem a Společností se řídí právním řádem České republiky. 

 

 1. Všechna práva k Internetové stránce, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží Společnosti. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat Internetovou stránku nebo její část bez souhlasu Společnosti.

 

 1. Společnost nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Internetové stránky nebo v důsledku jejího užití v rozporu s jejím určením. Objednatel nesmí při využívání Internetové stránky používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na její provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Internetovou stránku a užívat Internetovou stránku nebo její části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jejím určením či účelem.

 

 1. Znění Obchodních podmínek vzdělávacích kurzů může Společnost měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek vzdělávacích kurzů.
 2. Tyto Obchodní podmínky vzdělávacích kurzů jsou k dispozici na webové stránce www.poradna-vigvam.cz a nabývají účinnosti dnem 1.6.2021.V Praze dne 1.6.2021, Poradna Vigvam, z.ú.